فروشگاه فایل تب فایلhttps://nikanlink.1pg.ir/feedنمونه سوال درس دو و میدانی 2 رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس دو و میدانی 2 رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 3 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و دانشجویا...https://nikanlink.1pg.ir/file/96779/نمونه-سوال-درس-دو-و-میدانی-2-رشته-تربیت-بدنی-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 14:51:47 GMTنمونه سوال درس مباحث جاری در حسابداری رشته حسابداری دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس مباحث جاری در حسابداری رشته حسابداری دانشگاه پیام نور ،در قالب PDF و در 3 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اسات...https://nikanlink.1pg.ir/file/96778/نمونه-سوال-درس-مباحث-جاری-در-حسابداری-رشته-حسابداری-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 14:50:27 GMTنمونه سوال درس ریاضی فیزیک 2 رشته فیزیک دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس ریاضی فیزیک 2 رشته فیزیک دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 3 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و دانشجویان دان...https://nikanlink.1pg.ir/file/96777/نمونه-سوال-درس-ریاضی-فیزیک-2-رشته-فیزیک-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 14:50:12 GMTنمونه سوال درس اصول و مبانی نظری ترجمه رشته مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس اصول و مبانی نظری ترجمه رشته مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه پیام نور ،در قالب PDF و در 5 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت ...https://nikanlink.1pg.ir/file/96776/نمونه-سوال-درس-اصول-و-مبانی-نظری-ترجمه-رشته-مترجمی-زبان-انگلیسی-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 14:48:34 GMTنمونه سوال درس مکانیک تحلیلی 1 رشته فیزیک دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس مکانیک تحلیلی 1 رشته فیزیک دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 4 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و دانشجویان د...https://nikanlink.1pg.ir/file/96775/نمونه-سوال-درس-مکانیک-تحلیلی-1-رشته-فیزیک-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 14:48:03 GMTنمونه سوال درس فیزیک پایه 3 رشته فیزیک دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس فیزیک پایه 3 رشته فیزیک دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 4 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و دانشجویان دانش...https://nikanlink.1pg.ir/file/96774/نمونه-سوال-درس-فیزیک-پایه-3-رشته-فیزیک-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 14:46:49 GMTنمونه سوال درس ترجمه مکاتبات و اسناد 1 رشته مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس ترجمه مکاتبات و اسناد 1 رشته مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه پیام نور ،در قالب PDF و در 6 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت ...https://nikanlink.1pg.ir/file/96773/نمونه-سوال-درس-ترجمه-مکاتبات-و-اسناد-1-رشته-مترجمی-زبان-انگلیسی-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 14:46:35 GMTنمونه سوال درس معادلات دیفرانسیل رشته ریاضی و فیزیک و کامپیوتر دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس معادلات دیفرانسیل رشته ریاضی و فیزیک و کامپیوتر دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 3 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده...https://nikanlink.1pg.ir/file/96772/نمونه-سوال-درس-معادلات-دیفرانسیل-رشته-ریاضی-و-فیزیک-و-کامپیوتر-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 14:45:22 GMTنمونه سوال درس آوا شناسی انگلیسی رشته مترجمی و ادبیات انگلیسی دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس آوا شناسی انگلیسی رشته مترجمی و ادبیات انگلیسی دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 4 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده ...https://nikanlink.1pg.ir/file/96771/نمونه-سوال-درس-آوا-شناسی-انگلیسی-رشته-مترجمی-و-ادبیات-انگلیسی-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 14:45:07 GMTنمونه سوال درس ترجمه متون ادبی رشته مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس ترجمه متون ادبی رشته مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه پیام نور ،در قالب PDF و در 2 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده ...https://nikanlink.1pg.ir/file/96770/نمونه-سوال-درس-ترجمه-متون-ادبی-رشته-مترجمی-زبان-انگلیسی-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 14:42:57 GMTنمونه سوال درس ریاضی عمومی 2 رشته فیزیک دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس ریاضی عمومی 2 رشته فیزیک دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 3 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و دانشجویان دان...https://nikanlink.1pg.ir/file/96769/نمونه-سوال-درس-ریاضی-عمومی-2-رشته-فیزیک-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 14:42:27 GMTنمونه سوال درس خواندن متون مطبوعاتی رشته ادبیات انگلیسی و مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس خواندن متون مطبوعاتی رشته ادبیات انگلیسی و مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه پیام نور ،در قالب PDF و در 4 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده ...https://nikanlink.1pg.ir/file/96768/نمونه-سوال-درس-خواندن-متون-مطبوعاتی-رشته-ادبیات-انگلیسی-و-مترجمی-زبان-انگلیسی-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 14:41:24 GMTنمونه سوال درس شیمی عمومی 1 رشته شیمی و فیزیک دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس شیمی عمومی 1 رشته شیمی و فیزیک دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 4 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و دانشجوی...https://nikanlink.1pg.ir/file/96767/نمونه-سوال-درس-شیمی-عمومی-1-رشته-شیمی-و-فیزیک-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 14:39:42 GMTنمونه سوال درس نامه نگاری رشته مترجمی و ادبیات زبان انگلیسی دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس نامه نگاری رشته مترجمی و ادبیات زبان انگلیسی دانشگاه پیام نور ،در قالب PDF و در 5 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استف...https://nikanlink.1pg.ir/file/96766/نمونه-سوال-درس-نامه-نگاری-رشته-مترجمی-و-ادبیات-زبان-انگلیسی-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 14:38:46 GMTنمونه سوال درس فیزیک پایه 1 رشته فیزیک دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس فیزیک پایه 1 رشته فیزیک دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 4 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و دانشجویان دانش...https://nikanlink.1pg.ir/file/96765/نمونه-سوال-درس-فیزیک-پایه-1-رشته-فیزیک-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 14:37:51 GMTنمونه سوال درس درآمدی بر ادبیات 2 رشته مترجمی و ادبیات زبان انگلیسی دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس درآمدی بر ادبیات 2 رشته مترجمی و ادبیات زبان انگلیسی دانشگاه پیام نور ،در قالب PDF و در 5 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب ...https://nikanlink.1pg.ir/file/96764/نمونه-سوال-درس-درآمدی-بر-ادبیات-2-رشته-مترجمی-و-ادبیات-زبان-انگلیسی-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 14:37:02 GMTنمونه سوال درس رياضي عمومي 1 رشته فیزیک دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس رياضي عمومي 1 رشته فیزیک دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 4 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و دانشجویان دان...https://nikanlink.1pg.ir/file/96763/نمونه-سوال-درس-رياضي-عمومي-1-رشته-فیزیک-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 14:36:14 GMTنمونه سوال درس اصول و روش ترجمه رشته مترجمی و ادبیات زبان انگلیسی دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس اصول و روش ترجمه رشته مترجمی و ادبیات زبان انگلیسی دانشگاه پیام نور ،در قالب PDF و در 7 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جه...https://nikanlink.1pg.ir/file/96762/نمونه-سوال-درس-اصول-و-روش-ترجمه-رشته-مترجمی-و-ادبیات-زبان-انگلیسی-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 14:35:16 GMTنمونه سوال درس تربیت بدنی در مدارس رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس تربیت بدنی در مدارس رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 4 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و دا...https://nikanlink.1pg.ir/file/96761/نمونه-سوال-درس-تربیت-بدنی-در-مدارس-رشته-تربیت-بدنی-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 14:33:57 GMTنمونه سوال درس دستور و نگارش 2 رشته مترجمی و زبا ن و ادبیات انگلیسی دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس دستور و نگارش 2 رشته مترجمی و زبا ن و ادبیات انگلیسی دانشگاه پیام نور ،در قالب PDF و در 6 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب ...https://nikanlink.1pg.ir/file/96760/نمونه-سوال-درس-دستور-و-نگارش-2-رشته-مترجمی-و-زبا-ن-و-ادبیات-انگلیسی-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 14:33:15 GMTنمونه سوال درس آسیب شناسی ورزشی رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس آسیب شناسی ورزشی رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 4 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و دانشج...https://nikanlink.1pg.ir/file/96759/نمونه-سوال-درس-آسیب-شناسی-ورزشی-رشته-تربیت-بدنی-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 14:31:46 GMTنمونه سوال درس گفت و شنود 2 رشته مترجمی وادبیات زبان انگلیسی دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس گفت و شنود 2 رشته مترجمی وادبیات زبان انگلیسی دانشگاه پیام نور ،در قالب PDF و در 6 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت است...https://nikanlink.1pg.ir/file/96758/نمونه-سوال-درس-گفت-و-شنود-2-رشته-مترجمی-وادبیات-زبان-انگلیسی-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 14:31:34 GMTنمونه سوال درس تنیس روی میز 2 رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس تنیس روی میز 2 رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 3 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و دانشجوی...https://nikanlink.1pg.ir/file/96757/نمونه-سوال-درس-تنیس-روی-میز-2-رشته-تربیت-بدنی-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 14:30:25 GMTنمونه سوال درس ریاضیات پایه و مقدمات آمار 2 رشته اقتصاد و مدیریت و حسابداری دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس ریاضیات پایه و مقدمات آمار 2 رشته اقتصاد و مدیریت و حسابداری دانشگاه پیام نور ،در قالب PDF و در 4 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده اس...https://nikanlink.1pg.ir/file/96756/نمونه-سوال-درس-ریاضیات-پایه-و-مقدمات-آمار-2-رشته-اقتصاد-و-مدیریت-و-حسابداری-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 14:29:34 GMTنمونه سوال درس فیزیولوژی ورزش 2 رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس فیزیولوژی ورزش 2 رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 3 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و دانشج...https://nikanlink.1pg.ir/file/96755/نمونه-سوال-درس-فیزیولوژی-ورزش-2-رشته-تربیت-بدنی-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 14:28:57 GMTنمونه سوال درس توسعه اقتصادی و برنامه ریزی رشته حسابداری و دولتی و بازرگانی دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس توسعه اقتصادی و برنامه ریزی رشته حسابداری و دولتی و بازرگانی دانشگاه پیام نور ،در قالب PDF و در 4 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده اس...https://nikanlink.1pg.ir/file/96754/نمونه-سوال-درس-توسعه-اقتصادی-و-برنامه-ریزی-رشته-حسابداری-و-دولتی-و-بازرگانی-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 14:27:24 GMTنمونه سوال درس بدمینتون 2 رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس بدمینتون 2 رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 3 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و دانشجویان د...https://nikanlink.1pg.ir/file/96753/نمونه-سوال-درس-بدمینتون-2-رشته-تربیت-بدنی-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 14:25:50 GMTنمونه سوال درس ترجمۀ پیشرفته 1 رشته مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس ترجمۀ پیشرفته 1 رشته مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه پیام نور ،در قالب PDF و در 7 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده ...https://nikanlink.1pg.ir/file/96752/نمونه-سوال-درس-ترجمۀ-پیشرفته-1-رشته-مترجمی-زبان-انگلیسی-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 14:24:50 GMTنمونه سوال درس فیزیک رشته تربيت بدني دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس فیزیک رشته تربيت بدني دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 4 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و دانشجویان دانشگا...https://nikanlink.1pg.ir/file/96751/نمونه-سوال-درس-فیزیک-رشته-تربيت-بدني-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 14:23:54 GMTنمونه سوال درس ترجمه متون مطبوعاتی 1 رشته مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس ترجمه متون مطبوعاتی 1 رشته مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه پیام نور ،در قالب PDF و در 8 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت اس...https://nikanlink.1pg.ir/file/96750/نمونه-سوال-درس-ترجمه-متون-مطبوعاتی-1-رشته-مترجمی-زبان-انگلیسی-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 14:21:59 GMTنمونه سوال درس زبان دوم فرانسه 2 رشته زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس زبان دوم فرانسه 2 رشته زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 5 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اس...https://nikanlink.1pg.ir/file/96749/نمونه-سوال-درس-زبان-دوم-فرانسه-2-رشته-زبان-و-ادبیات-انگلیسی-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 14:15:11 GMTنمونه سوال درس بهداشت و ورزش رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس بهداشت و ورزش رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 3 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و دانشجویا...https://nikanlink.1pg.ir/file/96748/نمونه-سوال-درس-بهداشت-و-ورزش-رشته-تربیت-بدنی-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 14:13:20 GMTنمونه سوال درس تنیس روی میز 1 رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس تنیس روی میز 1 رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 3 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و دانشجوی...https://nikanlink.1pg.ir/file/96747/نمونه-سوال-درس-تنیس-روی-میز-1-رشته-تربیت-بدنی-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 14:11:57 GMTنمونه سوال درس آناتومی انسان رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس آناتومی انسان رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 3 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و دانشجویا...https://nikanlink.1pg.ir/file/96746/نمونه-سوال-درس-آناتومی-انسان-رشته-تربیت-بدنی-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 14:10:45 GMTنمونه سوال درس شیمی عمومی رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس شیمی عمومی رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 5 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و دانشجویان د...https://nikanlink.1pg.ir/file/96745/نمونه-سوال-درس-شیمی-عمومی-رشته-تربیت-بدنی-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 14:09:14 GMTنمونه سوال درس ریاضیات پایهو مقدمات آمار رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس ریاضیات پایهو مقدمات آمار رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 3 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتی...https://nikanlink.1pg.ir/file/96744/نمونه-سوال-درس-ریاضیات-پایهو-مقدمات-آمار-رشته-تربیت-بدنی-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 14:08:03 GMTنمونه سوال درس پول و ارز و بانکداری رشته حسابداری و مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس پول و ارز و بانکداری رشته حسابداری و مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور ،در قالب PDF و در 4 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب ...https://nikanlink.1pg.ir/file/96743/نمونه-سوال-درس-پول-و-ارز-و-بانکداری-رشته-حسابداری-و-مدیریت-بازرگانی-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 14:07:20 GMTنمونه سوال درس سیری در نهج البلاغه رشته الهیات دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس سیری در نهج البلاغه رشته الهیات دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 3 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و دانشجو...https://nikanlink.1pg.ir/file/96742/نمونه-سوال-درس-سیری-در-نهج-البلاغه-رشته-الهیات-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 14:06:55 GMTنمونه سوال درس تاریخ قرآن 1 رشته الهیات (علوم قرآن و حدیث) دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس تاریخ قرآن 1 رشته الهیات (علوم قرآن و حدیث) دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 4 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اسا...https://nikanlink.1pg.ir/file/96741/نمونه-سوال-درس-تاریخ-قرآن-1-رشته-الهیات-(علوم-قرآن-و-حدیث)-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 14:05:28 GMTنمونه سوال درس نگارش پیشرفته رشته مترجمی و ادبیات زبان انگلیسی دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس نگارش پیشرفته رشته مترجمی و ادبیات زبان انگلیسی دانشگاه پیام نور ،در قالب PDF و در 5 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت ا...https://nikanlink.1pg.ir/file/96740/نمونه-سوال-درس-نگارش-پیشرفته-رشته-مترجمی-و-ادبیات-زبان-انگلیسی-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 14:05:06 GMTنمونه سوال درس حقوق تطبیقی رشته الهیات دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس حقوق تطبیقی رشته الهیات دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 3 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و دانشجویان دانش...https://nikanlink.1pg.ir/file/96739/نمونه-سوال-درس-حقوق-تطبیقی-رشته-الهیات-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 14:03:58 GMTنمونه سوال درس ساخت زبان فارسی رشته مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس ساخت زبان فارسی رشته مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه پیام نور ،در قالب PDF و در 4 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده ...https://nikanlink.1pg.ir/file/96738/نمونه-سوال-درس-ساخت-زبان-فارسی-رشته-مترجمی-زبان-انگلیسی-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 14:03:26 GMTنمونه سوال درس مواد و خدمات کتابخانه برای کودکان و نوجوانان رشته کتابداری دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس مواد و خدمات کتابخانه برای کودکان و نوجوانان رشته کتابداری دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 3 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب ...https://nikanlink.1pg.ir/file/96737/نمونه-سوال-درس-مواد-و-خدمات-کتابخانه-برای-کودکان-و-نوجوانان-رشته-کتابداری-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 14:02:51 GMTنمونه سوال درس خواندن و درک مفاهیم 3 رشته مترجمی و ادبیات زبان انگلیسی دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس خواندن و درک مفاهیم 3 رشته مترجمی و ادبیات زبان انگلیسی دانشگاه پیام نور ،در قالب PDF و در 6 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.منا...https://nikanlink.1pg.ir/file/96736/نمونه-سوال-درس-خواندن-و-درک-مفاهیم-3-رشته-مترجمی-و-ادبیات-زبان-انگلیسی-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 14:01:53 GMTنمونه سوال درس تاریخ ادبیات ایران رشته کتابداری دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس تاریخ ادبیات ایران رشته کتابداری دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 3 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و دانشج...https://nikanlink.1pg.ir/file/96735/نمونه-سوال-درس-تاریخ-ادبیات-ایران-رشته-کتابداری-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 14:00:52 GMTنمونه سوال درس دستور و نگارش 1 رشته مترجمی زبان وادبیات انگلیسی دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس دستور و نگارش 1 رشته مترجمی زبان وادبیات انگلیسی دانشگاه پیام نور ،در قالب PDF و در 6 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت ...https://nikanlink.1pg.ir/file/96734/نمونه-سوال-درس-دستور-و-نگارش-1-رشته-مترجمی-زبان-وادبیات-انگلیسی-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 14:00:23 GMTنمونه سوال درس خواندن و درک مفاهیم 2 رشته مترجمی و ادبیات زبان انگلیسی دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس خواندن و درک مفاهیم 2 رشته مترجمی و ادبیات زبان انگلیسی دانشگاه پیام نور ،در قالب PDF و در 7 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.منا...https://nikanlink.1pg.ir/file/96733/نمونه-سوال-درس-خواندن-و-درک-مفاهیم-2-رشته-مترجمی-و-ادبیات-زبان-انگلیسی-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 13:58:02 GMTنمونه سوال درس خواندن و درک مفاهیم 1 رشته مترجمی و ادبیات زبان انگلیسی دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس خواندن و درک مفاهیم 1 رشته مترجمی و ادبیات زبان انگلیسی دانشگاه پیام نور ،در قالب PDF و در 7 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.منا...https://nikanlink.1pg.ir/file/96732/نمونه-سوال-درس-خواندن-و-درک-مفاهیم-1-رشته-مترجمی-و-ادبیات-زبان-انگلیسی-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 13:55:37 GMTنمونه سوال درس مکتبهاي ادبي رشته زبان و ادبيات انگليسي دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس مکتبهاي ادبي رشته زبان و ادبيات انگليسي دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 5 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید ...https://nikanlink.1pg.ir/file/96731/نمونه-سوال-درس-مکتبهاي-ادبي-رشته-زبان-و-ادبيات-انگليسي-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 13:55:07 GMTنمونه سوال درس بررسی مقابله ای ساخت جمله رشته مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس بررسی مقابله ای ساخت جمله رشته مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه پیام نور ،در قالب PDF و در 6 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جه...https://nikanlink.1pg.ir/file/96730/نمونه-سوال-درس-بررسی-مقابله-ای-ساخت-جمله-رشته-مترجمی-زبان-انگلیسی-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 13:53:58 GMTنمونه سوال درس متون برگزیده نثر ادبی رشته زبان و ادبيات انگليسي دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس متون برگزیده نثر ادبی رشته زبان و ادبيات انگليسي دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 7 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاد...https://nikanlink.1pg.ir/file/96729/نمونه-سوال-درس-متون-برگزیده-نثر-ادبی-رشته-زبان-و-ادبيات-انگليسي-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 13:53:49 GMTنمونه سوال درس روش تدريس زبان انگليسي رشته مترجمي و ادبيات زبان انگليسي دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس روش تدريس زبان انگليسي رشته مترجمي و ادبيات زبان انگليسي دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 9 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جه...https://nikanlink.1pg.ir/file/96728/نمونه-سوال-درس-روش-تدريس-زبان-انگليسي-رشته-مترجمي-و-ادبيات-زبان-انگليسي-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 13:52:19 GMTنمونه سوال درس نور توسعه اقتصادی و بازرگانی رشته حسابداری و مدیریت بازرگانی و دولتی دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس نور توسعه اقتصادی و بازرگانی رشته حسابداری و مدیریت بازرگانی و دولتی دانشگاه پیام نور ،در قالب PDF و در 6 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشت...https://nikanlink.1pg.ir/file/96727/نمونه-سوال-درس-نور-توسعه-اقتصادی-و-بازرگانی-رشته-حسابداری-و-مدیریت-بازرگانی-و-دولتی-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 13:52:04 GMTنمونه سوال درس نمایشنامه 1 رشته زبان و ادبيات انگليسي دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس نمایشنامه 1 رشته زبان و ادبيات انگليسي دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 7 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و...https://nikanlink.1pg.ir/file/96726/نمونه-سوال-درس-نمایشنامه-1-رشته-زبان-و-ادبيات-انگليسي-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 13:50:39 GMTنمونه سوال درس توسعه اقتصادی و بازرگانی رشته حسابداری و مدیریت بازرگانی و دولتی دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس توسعه اقتصادی و بازرگانی رشته حسابداری و مدیریت بازرگانی و دولتی دانشگاه پیام نور ،در قالب PDF و در 4 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شد...https://nikanlink.1pg.ir/file/96725/نمونه-سوال-درس-توسعه-اقتصادی-و-بازرگانی-رشته-حسابداری-و-مدیریت-بازرگانی-و-دولتی-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 13:49:56 GMTنمونه سوال درس رمان 1 رشته زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس رمان 1 رشته زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 6 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و دانش...https://nikanlink.1pg.ir/file/96724/نمونه-سوال-درس-رمان-1-رشته-زبان-و-ادبیات-انگلیسی-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 13:49:15 GMTنمونه سوال درس ترجمه پیشرفته 2 رشته مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس ترجمه پیشرفته 2 رشته مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه پیام نور ،در قالب PDF و در 8 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده ...https://nikanlink.1pg.ir/file/96723/نمونه-سوال-درس-ترجمه-پیشرفته-2-رشته-مترجمی-زبان-انگلیسی-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 13:46:56 GMTنمونه سوال درس اصول فقه 2 رشته الهیات دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس اصول فقه 2 رشته الهیات دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 5 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و دانشجویان دانشگ...https://nikanlink.1pg.ir/file/96722/نمونه-سوال-درس-اصول-فقه-2-رشته-الهیات-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 13:45:45 GMTنمونه سوال درس مباحث جاری در حسابداری رشته حسابداری دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس مباحث جاری در حسابداری رشته حسابداری دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 2 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و د...https://nikanlink.1pg.ir/file/96721/نمونه-سوال-درس-مباحث-جاری-در-حسابداری-رشته-حسابداری-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 13:44:54 GMTنمونه سوال درس تاریخ تمدن رشته کتابداری دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس تاریخ تمدن رشته کتابداری دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 3 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و دانشجویان دان...https://nikanlink.1pg.ir/file/96720/نمونه-سوال-درس-تاریخ-تمدن-رشته-کتابداری-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 13:44:28 GMTنمونه سوال درس مباحث جاری در حسابداری رشته حسابداری دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس مباحث جاری در حسابداری رشته حسابداری دانشگاه پیام نور ،در قالب PDF و در 5 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اسات...https://nikanlink.1pg.ir/file/96719/نمونه-سوال-درس-مباحث-جاری-در-حسابداری-رشته-حسابداری-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 13:43:16 GMTنمونه سوال درس کتابخانه و کتابداری رشته کتابداری دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس کتابخانه و کتابداری رشته کتابداری دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 4 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و دانش...https://nikanlink.1pg.ir/file/96718/نمونه-سوال-درس-کتابخانه-و-کتابداری-رشته-کتابداری-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 13:42:31 GMTنمونه سوال درس مباحث جاری در حسابداری رشته حسابداری دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس مباحث جاری در حسابداری رشته حسابداری دانشگاه پیام نور ،در قالب PDF و در 2 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اسات...https://nikanlink.1pg.ir/file/96717/نمونه-سوال-درس-مباحث-جاری-در-حسابداری-رشته-حسابداری-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 13:41:39 GMTنمونه سوال درس نمايشنامه 2 رشته زبان و ادبيات انگليسي دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس نمايشنامه 2 رشته زبان و ادبيات انگليسي دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 6 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و...https://nikanlink.1pg.ir/file/96716/نمونه-سوال-درس-نمايشنامه-2-رشته-زبان-و-ادبيات-انگليسي-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 13:41:25 GMTنمونه سوال درس نور پول و ارز و بانکداری رشته بازرگانی و حسابداری و اقتصاد دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس نور پول و ارز و بانکداری رشته بازرگانی و حسابداری و اقتصاد دانشگاه پیام نور ،در قالب PDF و در 5 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است....https://nikanlink.1pg.ir/file/96715/نمونه-سوال-درس-نور-پول-و-ارز-و-بانکداری-رشته-بازرگانی-و-حسابداری-و-اقتصاد-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 13:38:26 GMTنمونه سوال درس پول و ارز و بانکداری رشته بازرگانی و حسابداری و اقتصاد دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس پول و ارز و بانکداری رشته بازرگانی و حسابداری و اقتصاد دانشگاه پیام نور ،در قالب PDF و در 6 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناس...https://nikanlink.1pg.ir/file/96714/نمونه-سوال-درس-پول-و-ارز-و-بانکداری-رشته-بازرگانی-و-حسابداری-و-اقتصاد-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 13:36:34 GMTنمونه سوال درس توسعه اقتصادی و برنامه ریزی رشته حسابداری و دولتی و بازرگانی دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس توسعه اقتصادی و برنامه ریزی رشته حسابداری و دولتی و بازرگانی دانشگاه پیام نور ،در قالب PDF و در 4 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده اس...https://nikanlink.1pg.ir/file/96713/نمونه-سوال-درس-توسعه-اقتصادی-و-برنامه-ریزی-رشته-حسابداری-و-دولتی-و-بازرگانی-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 13:29:52 GMTنمونه سوال درس توسعه اقتصادی و برنامه ریزی رشته حسابداری و دولتی و بازرگانی دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس توسعه اقتصادی و برنامه ریزی رشته حسابداری و دولتی و بازرگانی دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 4 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناس...https://nikanlink.1pg.ir/file/96711/نمونه-سوال-درس-توسعه-اقتصادی-و-برنامه-ریزی-رشته-حسابداری-و-دولتی-و-بازرگانی-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 13:27:38 GMTنمونه سوال درس مکانیک تحلیلی 2 رشته فیزیک دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس مکانیک تحلیلی 2 رشته فیزیک دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 3 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و دانشجویان د...https://nikanlink.1pg.ir/file/96712/نمونه-سوال-درس-مکانیک-تحلیلی-2-رشته-فیزیک-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 13:27:38 GMTنمونه سوال درس ریاضی فیزیک 1 رشته فیزیک دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس ریاضی فیزیک 1 رشته فیزیک دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 3 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و دانشجویان دان...https://nikanlink.1pg.ir/file/96710/نمونه-سوال-درس-ریاضی-فیزیک-1-رشته-فیزیک-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 13:26:05 GMTنمونه سوال درس فیزیک جدید 1 رشته فیزیک دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس فیزیک جدید 1 رشته فیزیک دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 3 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و دانشجویان دانش...https://nikanlink.1pg.ir/file/96709/نمونه-سوال-درس-فیزیک-جدید-1-رشته-فیزیک-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 13:24:44 GMTنمونه سوال درس معادلات دیفرانسیل رشته فیزیک دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس معادلات دیفرانسیل رشته فیزیک دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 3 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و دانشجویان...https://nikanlink.1pg.ir/file/96708/نمونه-سوال-درس-معادلات-دیفرانسیل-رشته-فیزیک-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 13:23:35 GMTنمونه سوال درس مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی رشته فیزیک دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی رشته فیزیک دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 4 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید...https://nikanlink.1pg.ir/file/96707/نمونه-سوال-درس-مبانی-کامپیوتر-و-برنامه-نویسی-رشته-فیزیک-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 13:22:00 GMTنمونه سوال درس فیزیک پایه 2 رشته فیزیک دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس فیزیک پایه 2 رشته فیزیک دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 4 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و دانشجویان دانش...https://nikanlink.1pg.ir/file/96706/نمونه-سوال-درس-فیزیک-پایه-2-رشته-فیزیک-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 13:20:37 GMTنمونه سوال درس فیزیک پایه 1 رشته فیزیک دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس فیزیک پایه 1 رشته فیزیک دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 5 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و دانشجویان دانش...https://nikanlink.1pg.ir/file/96705/نمونه-سوال-درس-فیزیک-پایه-1-رشته-فیزیک-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 13:19:14 GMTنمونه سوال درس ریاضی 1 رشته فیزیک دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس ریاضی 1 رشته فیزیک دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 4 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و دانشجویان دانشگاه پ...https://nikanlink.1pg.ir/file/96704/نمونه-سوال-درس-ریاضی-1-رشته-فیزیک-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 13:17:52 GMTنمونه سوال درس فوتبال 2 رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس فوتبال 2 رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 3 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و دانشجویان دان...https://nikanlink.1pg.ir/file/96703/نمونه-سوال-درس-فوتبال-2-رشته-تربیت-بدنی-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 13:14:43 GMTنمونه سوال درس توسعه اقتصادی و برنامه ریزی رشته حسابداری و بازرگانی و دولتی دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس توسعه اقتصادی و برنامه ریزی رشته حسابداری و بازرگانی و دولتی دانشگاه پیام نور ،در قالب PDF و در 4 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده اس...https://nikanlink.1pg.ir/file/96702/نمونه-سوال-درس-توسعه-اقتصادی-و-برنامه-ریزی-رشته-حسابداری-و-بازرگانی-و-دولتی-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 13:14:31 GMTنمونه سوال درس بسکتبال 2 رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس بسکتبال 2 رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 3 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و دانشجویان دا...https://nikanlink.1pg.ir/file/96701/نمونه-سوال-درس-بسکتبال-2-رشته-تربیت-بدنی-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 13:13:35 GMTنمونه سوال درس متون خارجه تخصصي رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس متون خارجه تخصصي رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 4 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و دانشج...https://nikanlink.1pg.ir/file/96700/نمونه-سوال-درس-متون-خارجه-تخصصي-رشته-تربیت-بدنی-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 13:11:50 GMTنمونه سوال درس ژیمناستیک 1 رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس ژیمناستیک 1 رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 3 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و دانشجویان ...https://nikanlink.1pg.ir/file/96699/نمونه-سوال-درس-ژیمناستیک-1-رشته-تربیت-بدنی-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 13:10:40 GMTنمونه سوال درس مباحث جاری در حسابداری رشته حسابداری دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس مباحث جاری در حسابداری رشته حسابداری دانشگاه پیام نور ،در قالب PDF و در 5 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اسات...https://nikanlink.1pg.ir/file/96698/نمونه-سوال-درس-مباحث-جاری-در-حسابداری-رشته-حسابداری-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 13:10:06 GMTنمونه سوال درس مباحث جاری در حسابداری رشته حسابداری دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس مباحث جاری در حسابداری رشته حسابداری دانشگاه پیام نور ،در قالب PDF و در 4 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اسات...https://nikanlink.1pg.ir/file/96697/نمونه-سوال-درس-مباحث-جاری-در-حسابداری-رشته-حسابداری-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 13:07:54 GMTنمونه سوال درس مبانی روانی اجتماعی در تربیت بدنی رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس مبانی روانی اجتماعی در تربیت بدنی رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 3 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفا...https://nikanlink.1pg.ir/file/96696/نمونه-سوال-درس-مبانی-روانی-اجتماعی-در-تربیت-بدنی-رشته-تربیت-بدنی-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 13:07:49 GMTنمونه سوال درس یادگیری حرکتی رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس یادگیری حرکتی رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 4 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و دانشجویا...https://nikanlink.1pg.ir/file/96695/نمونه-سوال-درس-یادگیری-حرکتی-رشته-تربیت-بدنی-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 13:05:35 GMTنمونه سوال درس ریاضی عمومی 1 رشته آمار و ریاضی دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس ریاضی عمومی 1 رشته آمار و ریاضی دانشگاه پیام نور ،در قالب PDF و در 3 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و ...https://nikanlink.1pg.ir/file/96694/نمونه-سوال-درس-ریاضی-عمومی-1-رشته-آمار-و-ریاضی-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 13:04:21 GMTنمونه سوال درس دو و میدانی 2 رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس دو و میدانی 2 رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 3 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و دانشجویا...https://nikanlink.1pg.ir/file/96693/نمونه-سوال-درس-دو-و-میدانی-2-رشته-تربیت-بدنی-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 13:04:05 GMTنمونه سوال درس ریاضی فیزیک 2 رشته فیزیک دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس ریاضی فیزیک 2 رشته فیزیک دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 3 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و دانشجویان دان...https://nikanlink.1pg.ir/file/96692/نمونه-سوال-درس-ریاضی-فیزیک-2-رشته-فیزیک-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 13:03:01 GMTنمونه سوال درس آنالیز عددی 2 رشته ریاضی دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس آنالیز عددی 2 رشته ریاضی دانشگاه پیام نور ،در قالب PDF و در 3 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و دانشجوی...https://nikanlink.1pg.ir/file/96691/نمونه-سوال-درس-آنالیز-عددی-2-رشته-ریاضی-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 13:02:15 GMTنمونه سوال درس مکانیک تحلیلی 1 رشته فیزیک دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس مکانیک تحلیلی 1 رشته فیزیک دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 4 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و دانشجویان د...https://nikanlink.1pg.ir/file/96690/نمونه-سوال-درس-مکانیک-تحلیلی-1-رشته-فیزیک-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 13:01:48 GMTنمونه سوال درس ساختمان داده ها و الگوریتم ها رشته ریاضی دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس ساختمان داده ها و الگوریتم ها رشته ریاضی دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 7 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید...https://nikanlink.1pg.ir/file/96689/نمونه-سوال-درس-ساختمان-داده-ها-و-الگوریتم-ها-رشته-ریاضی-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 13:00:24 GMTنمونه سوال درس آموزش ریاضی 2 رشته ریاضی دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس آموزش ریاضی 2 رشته ریاضی دانشگاه پیام نور ،در قالب PDF و در 3 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و دانشجوی...https://nikanlink.1pg.ir/file/96688/نمونه-سوال-درس-آموزش-ریاضی-2-رشته-ریاضی-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 12:58:27 GMTنمونه سوال درس ریاضیات گسسته رشته ریاضی دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس ریاضیات گسسته رشته ریاضی دانشگاه پیام نور ،در قالب PDF و در 4 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و دانشجوی...https://nikanlink.1pg.ir/file/96687/نمونه-سوال-درس-ریاضیات-گسسته-رشته-ریاضی-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 12:56:39 GMTنمونه سوال درس منطق ریاضی رشته ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس منطق ریاضی رشته ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه پیام نور ،در قالب PDF و در 3 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اسا...https://nikanlink.1pg.ir/file/96686/نمونه-سوال-درس-منطق-ریاضی-رشته-ریاضی-و-علوم-کامپیوتر-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 12:55:07 GMTنمونه سوال درس تاریخ ریاضیات رشته ریاضی دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس تاریخ ریاضیات رشته ریاضی دانشگاه پیام نور ،در قالب PDF و در 2 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و دانشجوی...https://nikanlink.1pg.ir/file/96685/نمونه-سوال-درس-تاریخ-ریاضیات-رشته-ریاضی-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 12:53:00 GMTنمونه سوال درس تحقیق در عملیات 1 رشته ریاضی و آمار دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس تحقیق در عملیات 1 رشته ریاضی و آمار دانشگاه پیام نور ،در قالب PDF و در 6 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتی...https://nikanlink.1pg.ir/file/96684/نمونه-سوال-درس-تحقیق-در-عملیات-1-رشته-ریاضی-و-آمار-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 12:51:31 GMTنمونه سوال درس فيزيک پايه 3 رشته فیزیک دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس فيزيک پايه 3 رشته فیزیک دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 4 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و دانشجویان دانش...https://nikanlink.1pg.ir/file/96683/نمونه-سوال-درس-فيزيک-پايه-3-رشته-فیزیک-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 12:51:09 GMTنمونه سوال درس مبانی هندسه و هندسه هذلولی رشته ریاضی دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس مبانی هندسه و هندسه هذلولی رشته ریاضی دانشگاه پیام نور ،در قالب PDF و در 3 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اسا...https://nikanlink.1pg.ir/file/96682/نمونه-سوال-درس-مبانی-هندسه-و-هندسه-هذلولی-رشته-ریاضی-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 12:49:01 GMTنمونه سوال درس معادلات ديفرانسيل رشته ریاضی و فیزیک و کامپیوتر دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس معادلات ديفرانسيل رشته ریاضی و فیزیک و کامپیوتر دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 3 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده...https://nikanlink.1pg.ir/file/96681/نمونه-سوال-درس-معادلات-ديفرانسيل-رشته-ریاضی-و-فیزیک-و-کامپیوتر-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 12:48:14 GMTنمونه سوال درس آنالیز ریاضی 3 رشته ریاضی دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس آنالیز ریاضی 3 رشته ریاضی دانشگاه پیام نور ،در قالب PDF و در 5 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و دانشجو...https://nikanlink.1pg.ir/file/96680/نمونه-سوال-درس-آنالیز-ریاضی-3-رشته-ریاضی-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 12:47:24 GMTنمونه سوال درس ریاضی عمومی 2 رشته فیزیک دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس ریاضی عمومی 2 رشته فیزیک دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 3 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و دانشجویان دان...https://nikanlink.1pg.ir/file/96679/نمونه-سوال-درس-ریاضی-عمومی-2-رشته-فیزیک-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 12:46:43 GMTنمونه سوال درس آنالیز عددی 1 رشته ریاضی و علوم کامپیوتر و آمار دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس آنالیز عددی 1 رشته ریاضی و علوم کامپیوتر و آمار دانشگاه پیام نور ،در قالب PDF و در 5 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت ا...https://nikanlink.1pg.ir/file/96678/نمونه-سوال-درس-آنالیز-عددی-1-رشته-ریاضی-و-علوم-کامپیوتر-و-آمار-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 12:45:46 GMTنمونه سوال درس شیمی عمومی 1 رشته شيمي و فيزيک دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس شیمی عمومی 1 رشته شيمي و فيزيک دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 4 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و دانشجوی...https://nikanlink.1pg.ir/file/96677/نمونه-سوال-درس-شیمی-عمومی-1-رشته-شيمي-و-فيزيک-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 12:45:25 GMTنمونه سوال درس فيزيک پايه 1 رشته فيزيک دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس فيزيک پايه 1 رشته فيزيک دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 4 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و دانشجویان دانش...https://nikanlink.1pg.ir/file/96676/نمونه-سوال-درس-فيزيک-پايه-1-رشته-فيزيک-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 12:44:08 GMTنمونه سوال درس جبر خطی رشته ریاضی دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس جبر خطی رشته ریاضی دانشگاه پیام نور ،در قالب PDF و در 3 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و دانشجویان دان...https://nikanlink.1pg.ir/file/96675/نمونه-سوال-درس-جبر-خطی-رشته-ریاضی-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 12:44:01 GMTنمونه سوال درس رياضي عمومي 1 رشته فیزیک دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس رياضي عمومي 1 رشته فیزیک دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 4 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و دانشجویان دان...https://nikanlink.1pg.ir/file/96674/نمونه-سوال-درس-رياضي-عمومي-1-رشته-فیزیک-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 12:42:56 GMTنمونه سوال درس مبانی ریاضی رشته ریاضی و آمار دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس مبانی ریاضی رشته ریاضی و آمار دانشگاه پیام نور ،در قالب PDF و در 4 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و دا...https://nikanlink.1pg.ir/file/96673/نمونه-سوال-درس-مبانی-ریاضی-رشته-ریاضی-و-آمار-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 12:42:16 GMTنمونه سوال درس تربیت بدنی در مدارس رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس تربیت بدنی در مدارس رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 4 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و دا...https://nikanlink.1pg.ir/file/96672/نمونه-سوال-درس-تربیت-بدنی-در-مدارس-رشته-تربیت-بدنی-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 12:41:00 GMTنمونه سوال درس کانی شناسی رشته زمین شناسی کاربردی دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس کانی شناسی رشته زمین شناسی کاربردی دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 4 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و دان...https://nikanlink.1pg.ir/file/96671/نمونه-سوال-درس-کانی-شناسی-رشته-زمین-شناسی-کاربردی-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 12:40:33 GMTنمونه سوال درس آسيب شناسي ورزشي رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس آسيب شناسي ورزشي رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 4 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و دانشج...https://nikanlink.1pg.ir/file/96670/نمونه-سوال-درس-آسيب-شناسي-ورزشي-رشته-تربیت-بدنی-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 12:39:36 GMTنمونه سوال درس تنیس روی میز 2 رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس تنیس روی میز 2 رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 3 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و دانشجوی...https://nikanlink.1pg.ir/file/96669/نمونه-سوال-درس-تنیس-روی-میز-2-رشته-تربیت-بدنی-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 12:38:25 GMTنمونه سوال درس فیزیولوژی ورزش 2 رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس فیزیولوژی ورزش 2 رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 3 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و دانشج...https://nikanlink.1pg.ir/file/96668/نمونه-سوال-درس-فیزیولوژی-ورزش-2-رشته-تربیت-بدنی-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 12:37:04 GMTنمونه سوال درس بدمینتون 2 رشته تربيت بدني دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس بدمینتون 2 رشته تربيت بدني دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 3 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و دانشجویان د...https://nikanlink.1pg.ir/file/96667/نمونه-سوال-درس-بدمینتون-2-رشته-تربيت-بدني-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 12:35:54 GMTنمونه سوال درس فيزيک رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس فيزيک رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 4 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و دانشجویان دانشگا...https://nikanlink.1pg.ir/file/96666/نمونه-سوال-درس-فيزيک-رشته-تربیت-بدنی-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 12:33:17 GMTنمونه سوال درس حرکات اصلاحی رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس حرکات اصلاحی رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 4 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و دانشجویان...https://nikanlink.1pg.ir/file/96665/نمونه-سوال-درس-حرکات-اصلاحی-رشته-تربیت-بدنی-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 12:31:52 GMTنمونه سوال درس هندبال 2 رشته تربيت بدني دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس هندبال 2 رشته تربيت بدني دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 3 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و دانشجویان دان...https://nikanlink.1pg.ir/file/96664/نمونه-سوال-درس-هندبال-2-رشته-تربيت-بدني-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 12:30:41 GMTنمونه سوال درس مکانیک خاک رشته زمین شناسی دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس مکانیک خاک رشته زمین شناسی دانشگاه پیام نور ،در قالب PDF و در 4 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و دانشج...https://nikanlink.1pg.ir/file/96663/نمونه-سوال-درس-مکانیک-خاک-رشته-زمین-شناسی-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 12:30:10 GMTنمونه سوال درس مدیریت و طرز اجرای مسابقات رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس مدیریت و طرز اجرای مسابقات رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 3 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اسات...https://nikanlink.1pg.ir/file/96662/نمونه-سوال-درس-مدیریت-و-طرز-اجرای-مسابقات-رشته-تربیت-بدنی-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 12:28:16 GMTنمونه سوال درس مقدمات بیومکانیک ورزشی رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس مقدمات بیومکانیک ورزشی رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 3 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و...https://nikanlink.1pg.ir/file/96661/نمونه-سوال-درس-مقدمات-بیومکانیک-ورزشی-رشته-تربیت-بدنی-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 12:26:55 GMTنمونه سوال درس ژیمناستیک 2 رشته تربيت بدني دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس ژیمناستیک 2 رشته تربيت بدني دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 4 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و دانشجویان ...https://nikanlink.1pg.ir/file/96660/نمونه-سوال-درس-ژیمناستیک-2-رشته-تربيت-بدني-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 12:25:42 GMTنمونه سوال درس سری زمانی 1 رشته آمار و ریاضی دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس سری زمانی 1 رشته آمار و ریاضی دانشگاه پیام نور ،در قالب PDF و در 5 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و دا...https://nikanlink.1pg.ir/file/96659/نمونه-سوال-درس-سری-زمانی-1-رشته-آمار-و-ریاضی-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 12:24:31 GMTنمونه سوال درس تاریخ تربیت بدنی رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس تاریخ تربیت بدنی رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 3 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و دانشج...https://nikanlink.1pg.ir/file/96658/نمونه-سوال-درس-تاریخ-تربیت-بدنی-رشته-تربیت-بدنی-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 12:22:15 GMTنمونه سوال درس تحقیق در عملیات 2 رشته ریاضی دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس تحقیق در عملیات 2 رشته ریاضی دانشگاه پیام نور ،در قالب PDF و در 7 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و دان...https://nikanlink.1pg.ir/file/96657/نمونه-سوال-درس-تحقیق-در-عملیات-2-رشته-ریاضی-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 12:21:55 GMTنمونه سوال درس شنا 2 رشته تربيت بدني دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس شنا 2 رشته تربيت بدني دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 3 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و دانشجویان دانشگا...https://nikanlink.1pg.ir/file/96656/نمونه-سوال-درس-شنا-2-رشته-تربيت-بدني-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 12:21:09 GMTنمونه سوال درس برنامه سازی پیشرفته رشته ریاضی و آمار دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس برنامه سازی پیشرفته رشته ریاضی و آمار دانشگاه پیام نور ،در قالب PDF و در 6 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اسا...https://nikanlink.1pg.ir/file/96655/نمونه-سوال-درس-برنامه-سازی-پیشرفته-رشته-ریاضی-و-آمار-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 12:20:16 GMTنمونه سوال درس کشتی 1 رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس کشتی 1 رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 3 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و دانشجویان دانشگ...https://nikanlink.1pg.ir/file/96654/نمونه-سوال-درس-کشتی-1-رشته-تربیت-بدنی-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 12:19:45 GMTنمونه سوال درس آموزش ریاضی 1 رشته ریاضی دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس آموزش ریاضی 1 رشته ریاضی دانشگاه پیام نور ،در قالب PDF و در 3 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و دانشجوی...https://nikanlink.1pg.ir/file/96653/نمونه-سوال-درس-آموزش-ریاضی-1-رشته-ریاضی-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 12:18:32 GMTنمونه سوال درس سنجش و اندازهگیری در تربیت بدنی رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس سنجش و اندازهگیری در تربیت بدنی رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 3 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده...https://nikanlink.1pg.ir/file/96652/نمونه-سوال-درس-سنجش-و-اندازهگیری-در-تربیت-بدنی-رشته-تربیت-بدنی-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 12:18:16 GMTنمونه سوال درس زبان تخصصی رشته ریاضی دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس زبان تخصصی رشته ریاضی دانشگاه پیام نور ،در قالب PDF و در 3 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و دانشجویان ...https://nikanlink.1pg.ir/file/96651/نمونه-سوال-درس-زبان-تخصصی-رشته-ریاضی-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 12:17:03 GMTنمونه سوال درس بسکتبال 1 رشته تربيت بدني دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس بسکتبال 1 رشته تربيت بدني دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 3 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و دانشجویان دا...https://nikanlink.1pg.ir/file/96650/نمونه-سوال-درس-بسکتبال-1-رشته-تربيت-بدني-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 12:16:41 GMTنمونه سوال درس تربیت بدنی و ورزش معلولین رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس تربیت بدنی و ورزش معلولین رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 3 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتی...https://nikanlink.1pg.ir/file/96649/نمونه-سوال-درس-تربیت-بدنی-و-ورزش-معلولین-رشته-تربیت-بدنی-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 12:15:34 GMTنمونه سوال درس تربیت بدنی و ورزش معلولین رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس تربیت بدنی و ورزش معلولین رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 3 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتی...https://nikanlink.1pg.ir/file/96648/نمونه-سوال-درس-تربیت-بدنی-و-ورزش-معلولین-رشته-تربیت-بدنی-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 12:15:33 GMTنمونه سوال درس فرایند تصادفی 1 رشته آمار و ریاضی دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس فرایند تصادفی 1 رشته آمار و ریاضی دانشگاه پیام نور ،در قالب PDF و در 5 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید ...https://nikanlink.1pg.ir/file/96647/نمونه-سوال-درس-فرایند-تصادفی-1-رشته-آمار-و-ریاضی-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 12:14:04 GMTنمونه سوال درس فوتبال 1 رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس فوتبال 1 رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 3 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و دانشجویان دان...https://nikanlink.1pg.ir/file/96646/نمونه-سوال-درس-فوتبال-1-رشته-تربیت-بدنی-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 12:13:55 GMTنمونه سوال درس فیزیولوژی ورزش 1 رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس فیزیولوژی ورزش 1 رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 3 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و دانشج...https://nikanlink.1pg.ir/file/96645/نمونه-سوال-درس-فیزیولوژی-ورزش-1-رشته-تربیت-بدنی-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 12:12:34 GMTنمونه سوال درس آمار ریاضی 1 رشته آمار و ریاضی دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس آمار ریاضی 1 رشته آمار و ریاضی دانشگاه پیام نور ،در قالب PDF و در 4 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و د...https://nikanlink.1pg.ir/file/96644/نمونه-سوال-درس-آمار-ریاضی-1-رشته-آمار-و-ریاضی-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 12:12:20 GMTنمونه سوال درس بدمينتون 1 رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس بدمينتون 1 رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 3 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و دانشجویان د...https://nikanlink.1pg.ir/file/96643/نمونه-سوال-درس-بدمينتون-1-رشته-تربیت-بدنی-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 12:11:13 GMTنمونه سوال درس جبر 3 رشته ریاضی دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس جبر 3 رشته ریاضی دانشگاه پیام نور ،در قالب PDF و در 3 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و دانشجویان دانشگ...https://nikanlink.1pg.ir/file/96642/نمونه-سوال-درس-جبر-3-رشته-ریاضی-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 12:10:01 GMTنمونه سوال درس توابع مختلط رشته ریاضی دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس توابع مختلط رشته ریاضی دانشگاه پیام نور ،در قالب PDF و در 3 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و دانشجویان...https://nikanlink.1pg.ir/file/96641/نمونه-سوال-درس-توابع-مختلط-رشته-ریاضی-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 12:08:16 GMTنمونه سوال درس آمار و احتمال 1 رشته ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس آمار و احتمال 1 رشته ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه پیام نور ،در قالب PDF و در 6 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاد...https://nikanlink.1pg.ir/file/96640/نمونه-سوال-درس-آمار-و-احتمال-1-رشته-ریاضی-و-علوم-کامپیوتر-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 12:06:43 GMTنمونه سوال درس مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی رشته ریاضی و آمار دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی رشته ریاضی و آمار دانشگاه پیام نور ،در قالب PDF و در 5 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت ا...https://nikanlink.1pg.ir/file/96639/نمونه-سوال-درس-مبانی-کامپیوتر-و-برنامه-نویسی-رشته-ریاضی-و-آمار-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 12:04:49 GMTنمونه سوال درس رسوب شناسی و سنگ شناسی رشته زمین شناسی کاربردی دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس رسوب شناسی و سنگ شناسی رشته زمین شناسی کاربردی دانشگاه پیام نور ،در قالب PDF و در 5 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت اس...https://nikanlink.1pg.ir/file/96638/نمونه-سوال-درس-رسوب-شناسی-و-سنگ-شناسی-رشته-زمین-شناسی-کاربردی-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 12:03:12 GMTنمونه سوال درس زمین شناسی مهندسی رشته زمین شناسی دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس زمین شناسی مهندسی رشته زمین شناسی دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 6 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و دانش...https://nikanlink.1pg.ir/file/96637/نمونه-سوال-درس-زمین-شناسی-مهندسی-رشته-زمین-شناسی-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 12:01:29 GMTنمونه سوال درس زلزله شناسی رشته زمین شناسی دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس زلزله شناسی رشته زمین شناسی دانشگاه پیام نور ،در قالب PDF و در 4 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و دانش...https://nikanlink.1pg.ir/file/96636/نمونه-سوال-درس-زلزله-شناسی-رشته-زمین-شناسی-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 11:59:26 GMTنمونه سوال درس نظریه معادلات دیفرانسیل رشته ریاضی دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس نظریه معادلات دیفرانسیل رشته ریاضی دانشگاه پیام نور ،در قالب PDF و در 4 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید...https://nikanlink.1pg.ir/file/96635/نمونه-سوال-درس-نظریه-معادلات-دیفرانسیل-رشته-ریاضی-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 11:58:06 GMTنمونه سوال درس نظریه معادلات دیفرانسیل رشته ریاضی دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس نظریه معادلات دیفرانسیل رشته ریاضی دانشگاه پیام نور ،در قالب PDF و در 4 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید...https://nikanlink.1pg.ir/file/96634/نمونه-سوال-درس-نظریه-معادلات-دیفرانسیل-رشته-ریاضی-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 11:57:14 GMTنمونه سوال درس هندسه دیفرانسیل موضعی رشته ریاضی دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس هندسه دیفرانسیل موضعی رشته ریاضی دانشگاه پیام نور ،در قالب PDF و در 4 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و...https://nikanlink.1pg.ir/file/96633/نمونه-سوال-درس-هندسه-دیفرانسیل-موضعی-رشته-ریاضی-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 11:55:34 GMTنمونه سوال درس معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی رشته ریاضی دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی رشته ریاضی دانشگاه پیام نور ،در قالب PDF و در 5 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفا...https://nikanlink.1pg.ir/file/96632/نمونه-سوال-درس-معادلات-دیفرانسیل-با-مشتقات-جزیی-رشته-ریاضی-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 11:54:08 GMTنمونه سوال درس توپولوژی عمومی رشته ریاضی دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس توپولوژی عمومی رشته ریاضی دانشگاه پیام نور ،در قالب PDF و در 4 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و دانشجو...https://nikanlink.1pg.ir/file/96631/نمونه-سوال-درس-توپولوژی-عمومی-رشته-ریاضی-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 11:39:54 GMTنمونه سوال درس رشد و تکامل حرکتی رشته تربيت بدني دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس رشد و تکامل حرکتی رشته تربيت بدني دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 3 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و دانش...https://nikanlink.1pg.ir/file/96630/نمونه-سوال-درس-رشد-و-تکامل-حرکتی-رشته-تربيت-بدني-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 11:37:18 GMTنمونه سوال درس دو و میدانی 1 رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس دو و میدانی 1 رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 3 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و دانشجویا...https://nikanlink.1pg.ir/file/96629/نمونه-سوال-درس-دو-و-میدانی-1-رشته-تربیت-بدنی-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 11:35:53 GMTنمونه سوال درس آمار و احتمال 2 رشته ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس آمار و احتمال 2 رشته ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 9 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اسات...https://nikanlink.1pg.ir/file/96628/نمونه-سوال-درس-آمار-و-احتمال-2-رشته-ریاضی-و-علوم-کامپیوتر-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 11:35:51 GMTنمونه سوال درس کمکهاي اوليه رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس کمکهاي اوليه رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 3 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و دانشجویان...https://nikanlink.1pg.ir/file/96627/نمونه-سوال-درس-کمکهاي-اوليه-رشته-تربیت-بدنی-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 11:34:15 GMTنمونه سوال درس جبر 2 رشته ریاضی دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس جبر 2 رشته ریاضی دانشگاه پیام نور ،در قالب PDF و در 3 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و دانشجویان دانشگ...https://nikanlink.1pg.ir/file/96626/نمونه-سوال-درس-جبر-2-رشته-ریاضی-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 11:33:31 GMTنمونه سوال درس مدیریت سازمانهای ورزشی رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس مدیریت سازمانهای ورزشی رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 4 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و...https://nikanlink.1pg.ir/file/96625/نمونه-سوال-درس-مدیریت-سازمانهای-ورزشی-رشته-تربیت-بدنی-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 11:33:08 GMTنمونه سوال درس آنالیز ریاضی 2 رشته ریاضی (آمار) دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس آنالیز ریاضی 2 رشته ریاضی (آمار) دانشگاه پیام نور ،در قالب PDF و در 6 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و...https://nikanlink.1pg.ir/file/96624/نمونه-سوال-درس-آنالیز-ریاضی-2-رشته-ریاضی-(آمار)-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 11:32:04 GMTنمونه سوال درس شنا 1 رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس شنا 1 رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 2 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و دانشجویان دانشگا...https://nikanlink.1pg.ir/file/96623/نمونه-سوال-درس-شنا-1-رشته-تربیت-بدنی-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 11:30:07 GMTنمونه سوال درس نظریه اعداد رشته ریاضی دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس نظریه اعداد رشته ریاضی دانشگاه پیام نور ،در قالب PDF و در 3 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و دانشجویان...https://nikanlink.1pg.ir/file/96622/نمونه-سوال-درس-نظریه-اعداد-رشته-ریاضی-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 11:29:33 GMTنمونه سوال درس اصول مبانی تربیت بدنی رشته تربيت بدني دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس اصول مبانی تربیت بدنی رشته تربيت بدني دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 3 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و ...https://nikanlink.1pg.ir/file/96621/نمونه-سوال-درس-اصول-مبانی-تربیت-بدنی-رشته-تربيت-بدني-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 11:28:48 GMTنمونه سوال درس ریاضی عمومی 3 رشته ریاضی دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس ریاضی عمومی 3 رشته ریاضی دانشگاه پیام نور ،در قالب PDF و در 4 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و دانشجوی...https://nikanlink.1pg.ir/file/96620/نمونه-سوال-درس-ریاضی-عمومی-3-رشته-ریاضی-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 11:28:08 GMTنمونه سوال درس هندبال 1 رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس هندبال 1 رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 3 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و دانشجویان دان...https://nikanlink.1pg.ir/file/96619/نمونه-سوال-درس-هندبال-1-رشته-تربیت-بدنی-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 11:27:19 GMTنمونه سوال درس زمین شناسی فیزیکی رشته زمین شناسی (محض و کاربردی) دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس زمین شناسی فیزیکی رشته زمین شناسی (محض و کاربردی) دانشگاه پیام نور ،در قالب PDF و در 7 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت...https://nikanlink.1pg.ir/file/96618/نمونه-سوال-درس-زمین-شناسی-فیزیکی-رشته-زمین-شناسی-(محض-و-کاربردی)-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 11:26:38 GMTنمونه سوال درس دیرینه شناسی رشته زمین شناسی کاربردی دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس دیرینه شناسی رشته زمین شناسی کاربردی دانشگاه پیام نور ،در قالب PDF و در 3 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اسات...https://nikanlink.1pg.ir/file/96617/نمونه-سوال-درس-دیرینه-شناسی-رشته-زمین-شناسی-کاربردی-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 11:23:49 GMTنمونه سوال درس بلورشناسی رشته زمین شناسی (کاربردی) دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس بلورشناسی رشته زمین شناسی (کاربردی) دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 4 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و دا...https://nikanlink.1pg.ir/file/96616/نمونه-سوال-درس-بلورشناسی-رشته-زمین-شناسی-(کاربردی)-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 11:22:10 GMTنمونه سوال درس زمین شناسی نفت رشته زمین شناسی دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس زمین شناسی نفت رشته زمین شناسی دانشگاه پیام نور ،در قالب PDF و در 7 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و د...https://nikanlink.1pg.ir/file/96615/نمونه-سوال-درس-زمین-شناسی-نفت-رشته-زمین-شناسی-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 11:19:18 GMTنمونه سوال درس تخمین و ارزیابی ذخایر معدنی رشته زمین شناسی دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس تخمین و ارزیابی ذخایر معدنی رشته زمین شناسی دانشگاه پیام نور ،در قالب PDF و در 5 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفا...https://nikanlink.1pg.ir/file/96614/نمونه-سوال-درس-تخمین-و-ارزیابی-ذخایر-معدنی-رشته-زمین-شناسی-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 11:17:13 GMTنمونه سوال درس زمین ساخت رشته زمین شناسی دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس زمین ساخت رشته زمین شناسی دانشگاه پیام نور ،در قالب PDF و در 4 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و دانشجو...https://nikanlink.1pg.ir/file/96613/نمونه-سوال-درس-زمین-ساخت-رشته-زمین-شناسی-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 11:15:38 GMTنمونه سوال درس آنالیز ریاضی 1 رشته ریاضی دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس آنالیز ریاضی 1 رشته ریاضی دانشگاه پیام نور ،در قالب PDF و در 3 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و دانشجو...https://nikanlink.1pg.ir/file/96612/نمونه-سوال-درس-آنالیز-ریاضی-1-رشته-ریاضی-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 11:13:46 GMTنمونه سوال درس جبر 1 رشته ریاضی دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس جبر 1 رشته ریاضی دانشگاه پیام نور ،در قالب PDF و در 3 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و دانشجویان دانشگ...https://nikanlink.1pg.ir/file/96611/نمونه-سوال-درس-جبر-1-رشته-ریاضی-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 11:12:01 GMTنمونه سوال درس ریاضی عمومی 2 رشته ریاضی دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس ریاضی عمومی 2 رشته ریاضی دانشگاه پیام نور ،در قالب PDF و در 3 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و دانشجوی...https://nikanlink.1pg.ir/file/96610/نمونه-سوال-درس-ریاضی-عمومی-2-رشته-ریاضی-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 11:10:52 GMTنمونه سوال درس ریاضی عمومی 1 رشته ریاضی و آمار دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس ریاضی عمومی 1 رشته ریاضی و آمار دانشگاه پیام نور ،در قالب PDF و در 4 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اسات...https://nikanlink.1pg.ir/file/96609/نمونه-سوال-درس-ریاضی-عمومی-1-رشته-ریاضی-و-آمار-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 11:08:57 GMTنمونه سوال درس حقوق جزای عمومی اسلام رشته الهیات دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس حقوق جزای عمومی اسلام رشته الهیات دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 4 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و دانش...https://nikanlink.1pg.ir/file/96608/نمونه-سوال-درس-حقوق-جزای-عمومی-اسلام-رشته-الهیات-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 11:08:53 GMTنمونه سوال درس آیین دادرسی در اسلام رشته الهيات دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس آیین دادرسی در اسلام رشته الهيات دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 3 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و دانشج...https://nikanlink.1pg.ir/file/96607/نمونه-سوال-درس-آیین-دادرسی-در-اسلام-رشته-الهيات-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 11:07:22 GMTنمونه سوال درس زمین شناسی زیست محیطی رشته زمین شناسی کاربردی دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس زمین شناسی زیست محیطی رشته زمین شناسی کاربردی دانشگاه پیام نور ،در قالب PDF و در 5 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت است...https://nikanlink.1pg.ir/file/96606/نمونه-سوال-درس-زمین-شناسی-زیست-محیطی-رشته-زمین-شناسی-کاربردی-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 11:06:54 GMTنمونه سوال درس اصول فقه 1 رشته الهيات دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس اصول فقه 1 رشته الهيات دانشگاه پیام نور، در قالب PDF و در 4 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و دانشجویان...https://nikanlink.1pg.ir/file/96605/نمونه-سوال-درس-اصول-فقه-1-رشته-الهيات-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 11:04:23 GMTنمونه سوال درس حقوق جزای خصوصی اسلام رشته الهیات دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس حقوق جزای خصوصی اسلام رشته الهیات دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 3 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و دانش...https://nikanlink.1pg.ir/file/96604/نمونه-سوال-درس-حقوق-جزای-خصوصی-اسلام-رشته-الهیات-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 11:02:54 GMTنمونه سوال درس تاریخ فقه و فقها 2 رشته الهیات دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس تاریخ فقه و فقها 2 رشته الهیات دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 3 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و دانشجوی...https://nikanlink.1pg.ir/file/96603/نمونه-سوال-درس-تاریخ-فقه-و-فقها-2-رشته-الهیات-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 11:01:31 GMTنمونه سوال درس زبان تخصصي 3 رشته الهیات دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس زبان تخصصي 3 رشته الهیات دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 3 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و دانشجویان دان...https://nikanlink.1pg.ir/file/96602/نمونه-سوال-درس-زبان-تخصصي-3-رشته-الهیات-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 10:57:18 GMTنمونه سوال درس آشنایی با ادیان بزرگ رشته الهیات دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس آشنایی با ادیان بزرگ رشته الهیات دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 4 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و دانشج...https://nikanlink.1pg.ir/file/96601/نمونه-سوال-درس-آشنایی-با-ادیان-بزرگ-رشته-الهیات-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 10:56:02 GMTنمونه سوال درس منطق 2 رشته الهیات ( کلیه گرایشها) دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس منطق 2 رشته الهیات ( کلیه گرایشها) دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 3 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و دان...https://nikanlink.1pg.ir/file/96600/نمونه-سوال-درس-منطق-2-رشته-الهیات-(-کلیه-گرایشها)-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 10:54:50 GMTنمونه سوال درس زبان تخصصي 1 رشته الهيات دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس زبان تخصصي 1 رشته الهيات دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 4 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و دانشجویان دان...https://nikanlink.1pg.ir/file/96599/نمونه-سوال-درس-زبان-تخصصي-1-رشته-الهيات-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 10:52:28 GMTنمونه سوال درس مبانی تاریخ اجتماعی رشته کتابداري دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس مبانی تاریخ اجتماعی رشته کتابداري دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 4 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و دانش...https://nikanlink.1pg.ir/file/96598/نمونه-سوال-درس-مبانی-تاریخ-اجتماعی-رشته-کتابداري-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 10:50:58 GMTنمونه سوال درس خدمات عمومی رشته کتابداري دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس خدمات عمومی رشته کتابداري دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 5 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و دانشجویان دا...https://nikanlink.1pg.ir/file/96597/نمونه-سوال-درس-خدمات-عمومی-رشته-کتابداري-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 10:49:30 GMTنمونه سوال درس رودکی و منوچهری رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس رودکی و منوچهری رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور ،در قالب PDF و در 6 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده ...https://nikanlink.1pg.ir/file/96596/نمونه-سوال-درس-رودکی-و-منوچهری-رشته-زبان-و-ادبیات-فارسی-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 10:49:13 GMTنمونه سوال درس متون تخصصی عربی 2 رشته کتابداري دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس متون تخصصی عربی 2 رشته کتابداري دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 3 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و دانشجو...https://nikanlink.1pg.ir/file/96595/نمونه-سوال-درس-متون-تخصصی-عربی-2-رشته-کتابداري-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 10:48:07 GMTنمونه سوال درس رستم و سهراب رشته زبان وادبیات فارسی دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس رستم و سهراب رشته زبان وادبیات فارسی دانشگاه پیام نور ،در قالب PDF و در 4 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اسات...https://nikanlink.1pg.ir/file/96594/نمونه-سوال-درس-رستم-و-سهراب-رشته-زبان-وادبیات-فارسی-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 10:47:54 GMTنمونه سوال درس جغرافیای شهری و روستاشناسی رشته کتابداری دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس جغرافیای شهری و روستاشناسی رشته کتابداری دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 4 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید...https://nikanlink.1pg.ir/file/96593/نمونه-سوال-درس-جغرافیای-شهری-و-روستاشناسی-رشته-کتابداری-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 10:46:45 GMTنمونه سوال درس مدیریت تطبیقی رشته مدیریت دولتی دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس مدیریت تطبیقی رشته مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور ،در قالب PDF و در 3 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و ...https://nikanlink.1pg.ir/file/96592/نمونه-سوال-درس-مدیریت-تطبیقی-رشته-مدیریت-دولتی-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 10:46:21 GMTنمونه سوال درس مرجع شناسی عمومی فارسی و عربی رشته کتابداری دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس مرجع شناسی عمومی فارسی و عربی رشته کتابداری دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 3 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اسا...https://nikanlink.1pg.ir/file/96591/نمونه-سوال-درس-مرجع-شناسی-عمومی-فارسی-و-عربی-رشته-کتابداری-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 10:45:33 GMTنمونه سوال درس مدیریت تحول سازمانی رشته مدیریت دولتی دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس مدیریت تحول سازمانی رشته مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور ،در قالب PDF و در 3 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اسا...https://nikanlink.1pg.ir/file/96590/نمونه-سوال-درس-مدیریت-تحول-سازمانی-رشته-مدیریت-دولتی-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 10:44:31 GMTنمونه سوال درس سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روش ها رشته مدیریت دولتی دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روش ها رشته مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور ،در قالب PDF و در 3 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب ...https://nikanlink.1pg.ir/file/96589/نمونه-سوال-درس-سازماندهی-و-اصلاح-تشکیلات-و-روش-ها-رشته-مدیریت-دولتی-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 10:43:03 GMTنمونه سوال درس آماده سازی و تنظیم مواد 2 رشته کتابداري دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس آماده سازی و تنظیم مواد 2 رشته کتابداري دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 4 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید ...https://nikanlink.1pg.ir/file/96588/نمونه-سوال-درس-آماده-سازی-و-تنظیم-مواد-2-رشته-کتابداري-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 10:43:03 GMTنمونه سوال درس تصمیم گیری و تعیین خط مشی مالی دولتی رشته مدیریت دولتی دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس تصمیم گیری و تعیین خط مشی مالی دولتی رشته مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور ،در قالب PDF و در 3 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناس...https://nikanlink.1pg.ir/file/96587/نمونه-سوال-درس-تصمیم-گیری-و-تعیین-خط-مشی-مالی-دولتی-رشته-مدیریت-دولتی-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 10:39:48 GMTنمونه سوال درس فقه 3 رشته الهيات دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس فقه 3 رشته الهيات دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 3 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و دانشجویان دانشگاه پی...https://nikanlink.1pg.ir/file/96586/نمونه-سوال-درس-فقه-3-رشته-الهيات-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 10:39:28 GMTنمونه سوال درس مدیریت سازمان های محلی و شهرداری ها رشته مدیریت دولتی دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس مدیریت سازمان های محلی و شهرداری ها رشته مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور ،در قالب PDF و در 5 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب...https://nikanlink.1pg.ir/file/96585/نمونه-سوال-درس-مدیریت-سازمان-های-محلی-و-شهرداری-ها-رشته-مدیریت-دولتی-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 10:37:56 GMTنمونه سوال درس علوم بلاغی رشته الهیات دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس علوم بلاغی رشته الهیات دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 3 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و دانشجویان دانشگ...https://nikanlink.1pg.ir/file/96584/نمونه-سوال-درس-علوم-بلاغی-رشته-الهیات-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 10:36:12 GMTنمونه سوال درس حقوق اداری رشته مدیریت دولتی دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس حقوق اداری رشته مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور ،در قالب PDF و در 5 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و دان...https://nikanlink.1pg.ir/file/96583/نمونه-سوال-درس-حقوق-اداری-رشته-مدیریت-دولتی-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 10:35:27 GMTنمونه سوال درس پژوهش عملیاتی 2 رشته حسابداری و مدیریت بازرگانی و مدیریت دولتی دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس پژوهش عملیاتی 2 رشته حسابداری و مدیریت بازرگانی و مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 6 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.من...https://nikanlink.1pg.ir/file/96582/نمونه-سوال-درس-پژوهش-عملیاتی-2-رشته-حسابداری-و-مدیریت-بازرگانی-و-مدیریت-دولتی-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 10:32:48 GMTنمونه سوال درس فقه 1 رشته الهیات (فقه و مبانی حقوق) دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس فقه 1 رشته الهیات (فقه و مبانی حقوق) دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 3 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و د...https://nikanlink.1pg.ir/file/96581/نمونه-سوال-درس-فقه-1-رشته-الهیات-(فقه-و-مبانی-حقوق)-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 10:32:04 GMTنمونه سوال درس اصول حسابداری 2 رشته حسابداری و مدیریت بازرگانی و دولتی دانشگاه پیام نوردانلود نمونه سوال درس اصول حسابداری 2 رشته حسابداری و مدیریت بازرگانی و دولتی دانشگاه پیام نور ،در قالب PDF و در 4 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.منا...https://nikanlink.1pg.ir/file/96580/نمونه-سوال-درس-اصول-حسابداری-2-رشته-حسابداری-و-مدیریت-بازرگانی-و-دولتی-دانشگاه-پیام-نورTue, 07 Feb 2023 10:29:48 GMT